The Lana Ho Tram Homestay !

Đặt phòng HOMESTAY

Phòng HOMESTAY

PHÒNG CONTAINER

Giá: 500,000 VND
Giường: 2 giường tầng 
Tối đa: 4 người lớn
Diện tích: 14m2

Chi tiết phòng

PHÒNG STANDARD

Giá: 500,000 VND
Giường: 1 giường 1,6m
Tối đa: 2 người lớn
Diện tích: 16m2

Chi tiết phòng

PHÒNG SUPERIOR

Giá: 800,000 VND
Giường: 2 giường 1,6m
Tối đa: 4 người lớn
Diện tích: 22m2

Chi tiết phòng

PHÒNG FAMILY

Giá: 1,400,000 VND
Giường: 2 giường 1,6m + 2 giường 1,8m
Tối đa: 08 người lớn 
Diện tích phòng: 32m2

Chi tiết phòng